آهنگ قسمت نبودش مال هم باشیم اشوان

 
 
قسمت نبودش مال هم باشیم بچرخم دور چشمات عین پروانه ♬!
من تنها کسی بودم که ضربه خوردم و هنوز تموم کارام عین حرفامه ♬!
قسمت نبود شبیه رویامون با هم پیر بشیم اما هنوزم اسم من روته ♬!
نذار کسی بفهمه ما دوتا چقدر سرد شدیم خب این به منو تو مربوطه ♬!
کجاییا قرار نبودش این جداییا منو تو آخر این بازی دوتا بازنده ایم یه ذره کوتاه بیا ♬!
کجاییا قرار نبودش این جداییا منو تو آخر این بازی دوتا بازنده ایم یه ذره کوتاه بیا ♬!
دلتو دست کی دادی اگه من نباشیم شادی بعد از این دیگه آزادی برو ♬!
دلتو دست کی میدی مگه از من چی دیدی نگو از چی ترسیدی برو ♬!
 
کجاییا قرار نبودش این جداییا منو تو آخر این بازی دوتا بازنده ایم یه ذره کوتاه بیا ♬!
کجاییا قرار نبودش این جداییا منو تو آخر این بازی دوتا بازنده ایم یه ذره کوتاه بیا ♬!
دلتو دست کی دادی اگه من نباشیم شادی بعد از این دیگه آزادی برو ♬!
دلتو دست کی میدی مگه از من چی دیدی نگو از چی ترسیدی برو ♬!